Termes i condicions

CONDICIONS GENERALS

El present document regula els termes i condicions d’utilització del lloc web http://www.editorialalbada.com  i la relació comercial que sorgeixi entre Editorial Albada SL (en endavant Albada) i l’usuari (en endavant CLIENT) que realitzi una compra per via electrònica dels productes que hi apareixen.

La realització d’una comanda i la seva confirmació per part del CLIENT implica l’acceptació plena dels presents termes i condicions de venda així com la garantia de que és major de 18 anys i té la capacitat legal necessària per a contractar.

Albada es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. 

Tots els productes oferts per Albada estan dirigits a consumidors finals en els termes i condicions previstos per la Llei de Comerç Minorista i no poden ser venuts a tercers.

 

TERMES I CONDICIONS DE VENDA

Procés de compra

Si està realitzant una comanda per primera vegada, se li demanarà que es registri introduint la seva adreça de correu electrònic i una contrasenya, o bé pot continuar la compra com a convidat.

En el cas que es tracti d’un usuari registrat i amb un compte actiu, haurà d’introduir el seu e-mail i contrasenya i el sistema reconeixerà les seves dades.

Un cop activat el compte podrà navegar en el lloc web fins a trobar l’article desitjat. Fent clic sobre el mateix accedirà a tota la informació detallada i, si així ho desitja, afegir-lo al carretó de la compra.

Finalment, confirmant el carretó de la compra se li indicarà el preu total de la comanda incloent IVA i cost d’enviament.

En el termini aproximat màxim de 24 hores des de la confirmació del pagament de la comanda el client rebrà la confirmació de preparació del mateix per correu electrònic a l’adreça e-mail facilitada.

Un cop preparada la comanda, aquesta serà lliurada a domicili mitjançant transportista. Se li notificarà via correu electrònic la data de sortida de la comanda del magatzem.

Totes les comandes estan subjectes a disponibilitat dels productes. Si en realitzar la comanda algun d’ells no estigués disponible s’informarà el més aviat possible al CLIENT mitjançant la forma de contacte que ens hagi estat facilitada per acordar la solució que millor s’adapti a les seves necessitats.

Els productes oferts es distribueixen exclusivament a Espanya Península i Balears.

Preus

El preu de cada producte està degudament indicat a la seva pàgina d’informació corresponent.

Tots els preus es mostren en euros (€) i han de ser considerats com el preu final a pagar pel client (incloent l’IVA) sense tenir en compte les possibles despeses d’enviament.

Tot això es detalla i es calcula durant el procés de compra i ha de ser acceptat pel CLIENT abans de formalitzar la comanda.

Els preus poden canviar en qualsevol moment. No obstant això, els possibles canvis no afectaran els productes dels que Albada ja hagi realitzat la confirmació d’enviament.

D’acord amb la legislació vigent, tota compra realitzada des del nostre lloc web estarà subjecta a l’impost sobre el valor afegit. El tipus aplicable serà el legalment vigent en cada moment.

Formes de pagament

Mitjançant els sistemes oferits per la plataforma Shopify

El càrrec es durà a terme en temps real a través d’aquesta passarel·la de pagament. En cas que el càrrec no es pugui portar a terme finalment (per qualsevol causa), la comanda quedarà anul·lada automàticament.

Aquestes dades no seran guardades o manipulades per Albada, sinó que seran registrades directament a la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent. Per a més seguretat, utilitzem un servei d’autenticació de Comerç Electrònic Segur establert per Visa/Mastercard pel qual usuari s’autentica davant la seva entitat emissora i el comerç s’autentica davant el seu banc adquirent.

A l’efecte de garantir la confidencialitat i integritat de les transaccions, aquestes es realitzen a través del protocol SSL (Secura Socket Layer) amb claus de seguretat de 128 bits.

Si té qualsevol dubte relatiu a les formes de pagament pot contactar sense cap tipus de compromís amb nosaltres.

Servei d’entrega

En el moment del lliurament de la comanda, el CLIENT haurà de verificar i comprovar l’estat de la mercaderia lliurada, signar l’albarà de lliurament i sol·licitar una còpia al transportista.

En cas d’incidència per falta de mercaderia, manca d’embalums, danys en l’embalatge o altres; el CLIENT haurà d’especificar en els albarans facilitats pel transportista (original i còpia) qualsevol anomalia detectada, signar-los i notificar aquesta incidència a Albada en un termini màxim de 24 hores següents a la recepció de la comanda.

Qualsevol reclamació relacionada amb el transport notificada amb posterioritat a les 24 hores de la recepció de la comanda, serà rebutjada.

El lliurament de la comanda es considera efectuat en el moment en què aquesta és posada a disposició del CLIENT i Albada queda eximida de tota responsabilitat de pèrdua, robatori o menyscabament a partir d’aquest moment.

Albada no es responsabilitza dels retards produïts per causes alienes a la seva gestió o per causes de força major.

Albada no serà responsable dels errors o perjudicis causats en el lliurament quan l’adreça de lliurament facilitada pel CLIENT no s’ajusti al lloc de lliurament desitjat pel mateix.

La pèrdua o deteriorament de la mercaderia durant el transport no serà responsabilitat d’Albada, sinó de la pròpia agència de transport.

Despeses d’enviament

Les despeses d’enviament es calculen automàticament durant el procés de compra i s’especifiquen degudament abans del pagament de la comanda.

Serveis postvenda

En cas d’incidència, degudament notificada i aprovada per part d’Albada, s’acordarà amb el client la millor via de resolució de la mateixa.

Albada no està obligat a indemnitzar l’usuari o a tercers per les conseqüències de l’ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant.

Les fotografies dels productes que apareixen al lloc web són propietat d’Albada i no són vinculants.

Dret de desistiment

En compliment de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, Albada els informa:

Article 102.1 -Llevat les excepcions que preveu l’article 103, el consumidor i usuari té dret a desistir del contracte durant un període de 14 dies naturals sense indicar el motiu i sense incórrer en cap cost diferent dels previstos en els articles 107.2 i 108.

Article 103 – El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:  

c) El subministrament de béns confeccionats de conformitat amb les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

Excepcionalment, el CLIENT podrà exercir el seu dret de desistiment sempre que la seva comanda estigui en procés de preparació i encara no hagi estat enviada, contactant amb Albada i notificant la confirmació de desistiment per escrit a info@editorialalbada.com indicant en l’assumpte el número de comanda en línia.

Política de reemborsament

En el cas que s’hagi de fer un reemborsament Albada gestionarà la devolució de l’import abonat mitjançant una transferència bancària al compte corrent indicat pel CLIENT, en un termini no superior a 30 dies naturals des de la confirmació d’acceptació del mateix per part d’Albada.

Atenció a l’Usuari

Per contactar amb Albada per a qualsevol qüestió, pot dirigir-se als nostres Servei d’Atenció al Client mitjançant:

RAÓ SOCIAL:                    Editorial Albada, SL

NOM COMERCIAL:           Editorial Albada

DOMICILI:                          Diagonal 426, 2-1

POBLACIÓ:                        08037 Barcelona

PROVÍNCIA:                       Barcelona

CORREU ELECTRÒNIC:  info@editorialalbada.com    

 

Resolució de conflictes

Sobre aquest contracte s’aplicarà la legislació espanyola. Les parts acorden sotmetre’s per a la resolució de qualsevol controvèrsia, conflicte o reclamació derivada del present contracte, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Modificació de les condicions de venda

Queda reservat el dret a realitzar canvis en qualsevol moment en el lloc web, en les polítiques, termes i condicions, incloent les presents Condicions de Venda.

El CLIENT queda subjecte als termes, condicions i polítiques en vigor en el moment de realitzar la comanda llevat que, per llei o per requeriment de les autoritats públiques, es faci un canvi en aquests que hagi de ser aplicable a qualsevol comanda realitzada anteriorment.

Si alguna de les presents condicions fos declarada invàlida, nul·la o per qualsevol causa ineficaç, aquesta condició s’entendrà exclosa sense que aquesta declaració pugui afectar la validesa ni a l’exigibilitat de la resta de condicions.

En cas de nul·litat parcial, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat d’aquestes Condicions de Venda.

El no exercici per part d’Albada de qualsevol dret derivat d’aquestes Condicions de Venda no s’ha d’interpretar com a renúncia a aquest dret, excepte renúncia expressa i per escrit per part d’Albada o prescripció de l’acció que en cada cas correspongui.

 

Fem servir galetes essencials per a millorar la teva experiència. View more
Accept