Política de privacitat

A través de la present política de privacitat, Editorial Albada SL vol informar a totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web de l’Editorial sobre els tractaments de les dades personals.

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat per al tractament de les dades amb les finalitats indicades.

Editorial Albada SL, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals en qualitat de responsable del tractament de les dades personals proporcionades li facilita la següent informació:

Responsable del Tractament:

  • Raó social: Editorial Albada SL
  • NIF: B58364944
  • Domicili social: Diagonal 426, 08037 Barcelona
  • Correu Electrònic: info@editorialalbada.com

SUSCRIPCIÓ AL NEWSLETTER

En la nostra pàgina web hi ha un formulari d’inscripció al newsletter on s’ofereix l’opció de poder deixar les dades de l’usuari perquè Editorial Albada pugui enviar comunicacions comercials.

Finalitat del tractament

Tractem les dades i la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de mantenir informats els usuaris sobre productes i/o serveis i activitats d’Editorial Albada, a través de correu electrònic o mitjans de comunicació equivalents, sempre que l’Usuari hagi prestat el seu consentiment marcant la casella corresponent.

Així mateix, Editorial Albada recull el nom i cognom, així com altres dades amb la finalitat de segmentar el mercat i oferir informació que li pugui ser d’interès de forma més personalitzada.

Legitimació

 • La base que legitima del tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment que atorga la part interessada mitjançant la casella d’acceptació habilitada per a això, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD.
 • La base jurídica del tractament de les dades per a l’enviament de comunicacions és el consentiment previ i exprés que l’usuari atorga marcant la casella corresponent, conforme el que s’estableix en l’art. 21 de la LSSI-CE.

Criteris de conservació de les dades

Les dades es conservaran mentre l’usuari no es doni de “Baixa” de les comunicacions comercials i en revoqui el consentiment, o bé sol·liciti la supressió de les seves dades.

Comunicació de les dades

No se cediran dades a altres terceres entitats, excepte obligació legal o autorització expressa de l’usuari o usuària.

Transferències internacionals de dades

S’informa els interessats que per a l’enviament de les comunicacions s’utilitzarà la plataforma MAILCHIMP social i servidors situats als EUA. Així mateix, s’informa que aquesta disposa de mesures de seguretat adequades per a complir amb les garanties establertes en el RGPD.

DRETS QUE ASSISTEIXEN LA PART INTERESSADA

Quan les seves dades personals són objecte de tractament, l’usuari o usuària té la condició de persona interessada en el sentit del RGPD i, com a tal, li assisteixen els següents drets davant del responsable del tractament:

Dret d’accés

Pot demanar a la persona responsable que li confirmi si les seves dades personals són objecte de tractament.

Si les seves dades estan sent tractades, pot sol·licitar al responsable informació sobre:

  • la finalitat del tractament de les dades personals;
  • les categories de dades personals que seran tractades;
  • els destinataris o categories de destinataris als quals s’ha comunicat o es comunicarà les seves dades personals;
  • el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini;
  • l’existència del dret de rectificació o supressió de les dades personals que el concerneixen, del dret de limitació del tractament per part del responsable o del dret d’oposició a aquest tractament;
  • l’existència del dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control;
  • tota la informació disponible sobre l’origen de les dades quan les dades personals no s’hagin obtingut de la persona interessada;
  • l’existència de presa de decisions automatitzada, incloent-hi l’elaboració de perfils, de conformitat amb l’art. 22, apt. 1 i 4, del RGPD i, almenys en tals casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i els efectes previstos d’aquest tractament per a la persona interessada.

Té dret a sol·licitar informació sobre si les seves dades personals han estat transmeses a un tercer país o a una organització internacional. En aquest context, pot sol·licitar ser informat en virtut de l’article 46 del RGPD relatiu a la transferència de dades.

Dret de rectificació

Si les dades personals que el concerneixen són inexactes o estan incompletes, té dret a rectificar-les o a completar-les davant el responsable del tractament. La responsable del tractament efectuarà la rectificació sense dilació.

Dret a la limitació del tractament

La usuària o usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals quan es compleixi alguna de les següents condicions:

 • Si impugna l’exactitud de les seves dades personals en un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud d’aquestes;
 • Que el tractament sigui il·lícit i l’usuari s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús;
 • Que el responsable ja no necessiti les dades personals per als fins del tractament, però la usuària les necessiti per a formular, exercir o defensar reclamacions;
 • Si l’usuari s’ha oposat al tractament en virtut de l’art. 21, apt. 1 del RGPD, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els seus propis.

Quan s’hagi limitat el tractament de dades personals, a excepció de la seva conservació, aquestes dades només podran ser objecte de tractament amb el seu consentiment o per a formular, exercir o defensar reclamacions o per a protegir els drets d’una altra persona física o jurídica o per raons d’important interès públic de la Unió Europea o d’un Estat membre.

Si s’ha limitat el tractament d’acord amb les condicions anteriors, serà informat pel responsable abans que es posi fi a aquesta limitació.

Dret de supressió

Pot sol·licitar a la persona responsable del tractament que elimini immediatament les seves dades personals i aquesta estarà obligada a eliminar aquestes dades sense dilació quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

  • Que les dades personals ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits o tractats d’una altra manera.
  • Si l’usuari revoca el seu consentiment, sobre el qual estava basat el tractament de les dades conformement a l’art. 6, apt. 1, frase 1, lletra a) o a l’art. 9, apt. 2, lletra a) del RGPD, i no existeix cap altra base jurídica per al tractament.
  • Si la usuària s’oposa conformement a l’art. 21, apt. 1 del RGPD al tractament i no existeixen motius justificats imperiosos per al tractament o s’oposa al tractament en virtut de l’art. 21, apt. 2 del RGPD.
  • Que les seves dades personals hagin estat tractades il·lícitament.
  • Que les dades personals hagin de suprimir-se per a complir una obligació legal establerta en el dret de la Unió Europea o en el dret dels Estats membres als quals estigui subjecte el responsable del tractament.
  • Que les seves dades personals s’hagin obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació oferts de conformitat amb l’art. 8, apt. 1 del RGPD.

Si el responsable del tractament de dades ha fet públics les seves dades personals i està obligat a suprimir-les en virtut de l’art. 17, apt. 1 del RGPD, prendrà les mesures apropiades, incloent-hi les mesures tècniques, tenint en compte la tecnologia disponible i les despeses d’implementació per a informar els responsables del tractament de les dades personals que l’usuari, com a persona interessada, ha sol·licitat l’eliminació de tots els enllaços a aquestes dades personals o de còpies o rèpliques d’aquestes dades personals.

El dret de supressió no existirà en la mesura en què el tractament sigui necessari

  • per a exercir la llibertat d’expressió i d’informació;
  • per a complir una obligació legal que requereixi el tractament de dades exigida per la legislació de la Unió Europea o dels Estats membres a la qual estigui subjecte el responsable del tractament o per a complir una tasca d’interès públic o per a exercir el poder públic conferit al responsable;
  • per raons d’interès públic en l’àmbit de la salut pública, de conformitat amb l’art. 9, apt. 2, lletres h) i i) i l’art. 9, apt. 3 del RGPD.
  • amb finalitats d’arxiu d’interès públic, fins de recerca científica o històrica o fins estadístics de conformitat amb l’art. 89, apt. 1 del RGPD, en la mesura en què la llei esmentada en la secció a) pugui impossibilitar o perjudicar greument la consecució dels objectius d’aquest tractament, o
  • per a formular, exercir o defensar reclamacions.

Dret a la informació

Si ha exercit el seu dret de rectificació, supressió o limitació del tractament enfront del responsable, aquest estarà obligat a informar a tots els destinataris als quals s’hagi comunicat les seves dades personals sobre aquesta rectificació, supressió o limitació del tractament, tret que això resulti impossible o suposi un esforç desproporcionat.

L’Usuari té dret al fet que el responsable l’informi sobre qui són aquests destinataris.

Dret a la portabilitat de dades

Té dret a rebre les dades personals que el concerneixen, que hagi facilitat al responsable, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica. A més, té dret a transmetre aquestes dades a un altre responsable sense que el responsable que les ha facilitat ho impedeixi, quan:

  • el tractament estigui basat en un consentiment conformement a l’art. 6, apt. 1, frase 1, lletra a) del RGPD o a l’art. 9, apt. 2, lletra a) del RGPD, o en un contracte segons l’art. 6, apt. 1, frase 1, lletra b) del RGPD i
  • el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir aquest dret, l’Usuari també tindrà dret al fet que les dades personals es transmetin directament d’un responsable del tractament a un altre sempre que sigui tècnicament possible. Les llibertats i els drets d’altres persones no podran veure’s afectats negativament per això.

Aquest dret a la portabilitat de dades no s’aplicarà a cap tractament de dades personals que sigui necessari per a complir una tasca d’interès públic o per a exercir el poder públic conferit al responsable.

Dret d’oposició

L’usuari té dret a oposar-se en qualsevol moment, per raons derivades de la seva situació particular, al fet que les dades personals que el concerneixen siguin objecte de tractament segons el que es disposa en l’art. 6, apt. 1, frase 1, lletres e) o f) del RGPD; això també s’aplicarà en l’elaboració de perfils basats en aquestes disposicions.

La persona responsable del tractament deixarà de tractar les seves dades personals tret que pugui demostrar motius legítims convincents per a aquest tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats o que el tractament estigui destinat a formular, exercir o defensar reclamacions.

Si el tractament de les seves dades personals té lloc per a dur a terme accions de màrqueting directe, l’usuari tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment al tractament de les dades amb la finalitat d’aquesta publicitat; això també s’aplicarà en l’elaboració de perfils en la mesura en què estigui associada amb aquest màrqueting directe.

Si s’oposa al tractament amb finalitats de màrqueting directe, les seves dades personals ja no seran tractades per a aquests fins.

L’Usuari té l’opció d’exercir el seu dret d’oposició mitjançant procediments automatitzats que utilitzin especificacions tècniques en relació amb l’ús dels serveis de la societat de la informació, independentment del que es disposa en la Directiva 2002/58/CE.

4.8 Dret a revocar la declaració de consentiment relativa a la protecció de dades

L’Usuari té dret a revocar la seva declaració de consentiment relativa a la protecció de dades en qualsevol moment. La revocació del consentiment no afectarà la legalitat del tractament que va tenir lloc sobre la base del consentiment prestat abans de la seva revocació.

Decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils

Té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en l’Usuari o l’afecti significativament de manera similar. Això no s’aplicarà si la decisió

  • és necessària per a la celebració o l’execució d’un contracte entre l’Usuari i el responsable del tractament;
  • està autoritzada per la legislació de la Unió Europea o dels Estats membres a la qual està subjecte la persona responsable i quan aquesta legislació contingui mesures raonables per a salvaguardar els seus drets i llibertats i els seus interessos legítims, o
  • si es basa en el seu consentiment explícit.

  No obstant això, aquestes decisions no es basaran en les categories especials de dades personals especificades en l’art. 9, apt. 1 del RGPD, tret que s’apliqui l’art. 9, apt. 2, lletres a) o b) del RGPD i s’hagin pres mesures adequades per a salvaguardar els seus drets i llibertats, així com els seus interessos legítims.

  Respecte als casos esmentats en els punts 1 i 3, el responsable del tractament de les dades adoptarà mesures adequades per a salvaguardar els seus drets i llibertats i els seus interessos legítims, incloent-hi, almenys, el dret a obtenir la intervenció d’una persona per part del responsable, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió.

  Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control

  Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o judicial, l’Usuari tindrà dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular en l’Estat membre de la seva residència, lloc de treball o lloc de presumpta infracció, si considera que el tractament de les dades personals que el concerneixen viola el RGPD.

  L’autoritat de control davant la qual s’hagi presentat la reclamació informarà el reclamant sobre l’estat i els resultats d’aquesta, incloent-hi la possibilitat de presentar un recurs judicial de conformitat amb l’art. 78 del RGPD.

  1. On podrà exercir els drets l’Usuari?

  S’informa l’Usuari que podrà exercitar els seus drets referits anteriorment d’Editorial Albada, SL, en els termes i les condicions previstes a la legislació vigent, en el seu domicili social o sol·licitar-ho mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@editorialalbada.com.

  En el supòsit que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir més informació referent a qualsevol d’aquests drets, pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es – C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).

  Així mateix, s’informa la persona interessada que podrà revocar el consentiment de l’enviament de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a info@editorialalbada.com

  Quines mesures de seguretat té implantada l’empresa?

  Editorial Albada SL informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

  Editorial Albada SL té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el qual preveu la normativa vigent.

   

  DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

  El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

  Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

  Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de http://www.editorialalbada.com.

  El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix .

  Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic info@editorialalbada.com.

  EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

  El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

  Política d’enllaços

  Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

  El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

  Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

  Adreces IP

  Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

  4. LLEI APLICABLE Y JURISDICCIÓ

  Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a BARCELONA.

   

   

   

   

   

   

  Fem servir galetes essencials per a millorar la teva experiència. View more
  Accept